اندازه های مختلف ظروف فورج

اویز

جدول اندازه های مختلف ظروف فورج اویز


تابه تکدسته

عنوان کد محصول عکس محصول
تابه تکدسته سایز ۱۸
EV-FP 010 18
تابه تک دسته سایز ۲۰
EV-FP-010-20
تابه تک دسته سایز ۲2
EV-FP-010-22
تابه تک دسته سایز 24
EV-FP-010-24
تابه تک دسته سایز 26
EV-FP-010-26
تابه تک دسته سایز 28
EV-FP-010-28
تابه تکدسته سایز 30
EV-FP-010-30

قابلمه

قابلمه سایز 16
EV-DP-010-16
قابلمه سایز 20
EV-DP-010-20
قابلمه سایز 24
EV-DP-010-24
قابلمه سایز 28
EV-DP-010-28
قابلمه سایز 30
EV-DP-010-30
قابلمه سایز 32
EV-DP-010-32

تابه درب پیرکس

تابه درب پیرکس سایز 24
EV-EP-010-24
تابه درب پیرکس سایز 26
EV-EP-010-26
تابه درب پیرکس سایز 30
EV-EP-010-30

تابه ووک

تابه ووک سایز 28
EV-WP-010-28